СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

logo

Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.

Застраховката е доброволна, т.е. няма задължителен характер както застраховка Гражданска отговорност. Полицата обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго.

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.

Цената на застраховка Автокаско се определя конкретно за всяко отделно МПС и зависи от вида на застрахованото МПС, годината на производство, технически параметри, състояние и др. Застраховката може да се сключи и на разсрочено плащане (до 4 вноски), като при повечето застрахователи не се прилага завишение.

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:


  • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и аварийна безопасност, други)

  • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;

  • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахова––теля без да е отстранена повредата.