СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

РЕЧНИК :

”Застрахователен брокер” – търговец, който по възлагане осъществява посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги

"Застрахован" е лицето, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователен договор.

"Застрахователен риск" е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването, на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице

"Застрахователна премия" - Сумата, която Вашият застраховател изисква да плащате за застраховката

"Застрахователна сума" (лимит на отговорност) е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице

”Застрахователна стойност” – действителната стойност на МПС или друг обект кум момента на сключване на застрахователния договор

"Застрахователно събитие" е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие

”Застрахователно обезщетение” – сумата, която изплаща застрахователят срещу възникнали щети на застрахованото имущество. Застрахованият е длъжен да докаже настъпването на застрахователното събитие, вследствие на което са възникнали щетите и наличието на застраховка

"Застраховащ" - лицето, което сключва застрахователния договор със застрахователя и плаща определената в този договор премия

"Застрахователен договор" – договор, с който се сключва застраховка. Включва Общи условия, Специални условия, добавъци и други документи

”Самоучастие (франшиз)” – Участие на застрахованото лице в размера на обезщетението в определен процент или до определен размер

"Изключения" - Събития, при които застрахователят не изплаща обезщетение

"Общи условия" са типизирани клаузи, приложими към неограничен брой застрахователни договори, независимо от наименованието им

"Ползващо се лице" – лицето, на което се изплаща застрахователното обезщетение

"Полица" Детайлите на застраховката, какво покрива, какво не, какво струва, обикновено отделно

"Потребител на застрахователни услуги е застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическото или юридическото лице, което проявява интерес да се ползва от услугите, предоставяни от застраховател или от застрахователен посредник във връзка с предмета му на дейност

"Период на застрахователно покритие" е периодът, през който застрахователят покрива застрахователния риск

"Трето ползващо се лице" е друго лице, посочено от застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума