СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА:

Застраховка „Трудова злополука” - Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука". Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Застрахователната полица осигурява покритие срещу следните рискове:

  • смърт в резултат на трудова злополука
  • трайна загуба на работоспособност в резултат на трудова злополук
  • временна загуба на работоспособност в резултат на трудова злополука

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, изчислена на база възнаграждението му за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.