СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Застраховка “Професионална отговорност на инвестиционни посредници” - Застрахователни покрития по тази застраховка са следните инвестиционни услуги и дейности:

  • Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти
  • Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструмент

Застрахователни събития покрити по настоящата застраховка са имуществени вреди причинени на инвеститори във финансови инструменти, настъпили на територията на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство

Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции, вследствие на доказано, вредоносно събитие, покрито по застраховката и направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.