СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Застраховка „Отговорност на ръководители и длъжностни лица” - На основание писмено предложение и срещу платена застрахователна премия застраховката покрива личната отговорност на Застрахованото в полицата лице (лица), по отношение на едно Дружество, в което същият е управител, директор, контрольор или член на съвет, а за Събирателно дружество и Командитно дружество- управляващ съдружник, за причинени в резултат на неправомерно действие/ бездействие при изпълнение на възложените му управителни, ръководни или контролни функции.