СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Застраховка "Отговорност на работодателя" – Застраховката покрива всички суми, които съгласно Кодекса на труда застрахованият е отговорен да заплати на своите работници и служители като компенсация за телесни увреждания и/или смърт в резултат на трудова злополука при изпълнение на служебните задължения в периода на застраховката

По договореност между страните, срещу заплащане на допълнителна премия може могат да се покрият вреди (вкл. смърт, трайна или временна загуба на работоспособност), причинени на работници и служители на застрахования в резултат на професионална болест, проявила се за пръв път и установена с протокол от експертна комисия през периода на застраховката.

Всички целесъобразни разходи за предотвратяване и ограничаване нa щетите при застрахователно събитие и други разходи, извършени със съгласието на Застрахователя

Присъдените лихви и разноски по граждански искове за отговорност, покрита по настоящата застраховка, които сумарно не надхвърлят договорените лимити на отговорност.